Espoon tuomiokirkkoseurakunnan nuoret

Ryhmätapaturmavakuutus

Seurakunnan ryhmätapaturmavakuutus ja sen rajoitukset
Seurakunnan tapaturmavakuutus 70-0002-8538-9

Seurakunnan vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat, jotka vakuutetulle sattuvat vakuutuksen ottaneen seurakunnan järjestämissä ja valvomissa toiminnoissa Suomessa.
Korvausta suoritetaan siinä tapauksessa, että vahingon kärsinyt ei ole oikeutettu mihinkään lakisääteiseen tai vastuulainsäädännön mukaiseen korvaukseen.
Vakuutuksen piirissä ovat mm. rippikoululeiriläiset, päiväkerholaiset, kirkkokuoro tai minkä tahansa seurakunnan järjestämän ja valvoman leirin osanottajat.  Myös seurakunnan toimintaan ns. talkootyötä tekevät ovat tämän vakuutuksen piirissä, samoin luottamushenkilöt. Espoon seurakuntayhtymän vapaaehtoiset työntekijät kuuluvat voimassa olevan vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen piiriin ollessaan valvojina seurakunnan järjestämillä leireillä.
Vakuutuksen perusteella ei korvata tapaturmia, jotka sattuvat matkoilla edellä mainittuihin toimintoihin, lukuun ottamatta tapaturmia, jotka sattuvat matkalla seurakunnan järjestämälle leirille, retken kokoontumispaikalle sekä matkalla kerhoon ja takaisin sekä seurakunnan luottamushenkilöiden matkoilla seurakunnan luottamustoimiin ja vapaaehtoistyöntekijöiden matkoilla vapaaehtoistyöhön.

Vahinkotapauksessa tilaisuuden vetäjä tai valvoja varmentaa korvaushakemukseen tapaturman sattuneeksi vakuutuksen piiriin kuuluvissa olosuhteissa.


MIKÄ ON TAPATURMA
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.
Tapaturmasta aiheutuneeksi katsotaan myös vakuutetun voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä.

Tapaturmana pidetään myös vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistoa, paleltumista, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista ja kaasumyrkytystä sekä vakuutetun erehdyksessä nauttiman aineen aiheuttamaa myrkytystä.


 MITÄ VAKUUTUS KORVAA
Vakuutetulle tapaturmasta aiheutuneet vamman hoitokulut korvataan alkuperäisten maksettujen laskujen perusteella siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain nojalla.
Hoitokuluista korvataan mm. kohtuulliset maksut lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä. Sekä kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin, hammaslääkäriin tai hoitolaitokseen tai siihen hoitopaikkaan, jonka vakuutusyhtiö on valinnut.
Hoitokuluista korvataan kustannukset tapaturman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisestä välttämättömästä lääkärin määräämästä hoitolaitoksessa annettavasta fysikaalisesta hoidosta. Tapaturmaa kohti korvataan yksi fysikaalisen hoidon jakso, johon voi sisältyä enintään 10 hoitokertaa.
Hoitokuluista korvataan kohtuulliset tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin tai turvakypärän korjaus- tai jälleenhankintakustannukset, jos tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa ja korjaus tai jälleenhankinta on tehty viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapaturmasta.
Haittakorvaukseen eivät vaikuta vammautuneen yksilölliset olosuhteet kuten ammatti tai harrastukset. Täydestä pysyvästä haitasta (haittaluokka 20) maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.  Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan haittaluokan osoittama osa vakuutusmäärästä.

Jos vakuutettu kuolee tapaturmaisesti, omaisille maksetaan kertakorvaus.


MITÄ EI KORVATA?
Korvattavia ovat vain tapaturman seuraamukset. Sairaudet ja rasituksesta vähitellen aiheutuneet vammat eivät ole tapaturmia.
Jos vammaan on olennaisesti myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, korvausta maksetaan vain siltä osin kuin vamma on aiheutunut tästä tapaturmasta.

Vakuutuksesta ei korvata sairauden aiheuttamaa tapaturmaa, lääke- ja alkoholimyrkytystä, puremisesta syntyneitä hammasvammoja eikä eräitä muita ehdoissa erikseen mainittuja tapauksia.


VAPAAEHTOISEN RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUKSEN KORVAUSSUMMAT

0-19 -VUOTIAAT
·         Hoitokorvaus                               8.410 eur
·         Haittakorvaus kertakorvauksena    5.046 eur
·         Päiväkorvaus                                     0 eur
·         Kuolinkorvaus                                841 eur
20-69 -VUOTIAAT
·         Hoitokorvaus                               8.410 eur
·         Haittakorvaus kertakorvauksena    5.046 eur
·         Päiväkorvaus                                     0 eur
·         Kuolinkorvaus                              1.682 eur
70-VUOTIAAT JA VANHEMMAT
·         Hoitokorvaus                                1.682 eur
·         Haittakorvaus kertakorvauksena     5.046 eur
·         Päiväkorvaus                                      0 eur
·         Kuolinkorvaus                                 841 eur
Vakuutusyhtiö korvaa kulut ilman omavastuuosuutta.